Polonia Winnipegu
 Numer 64

            5 marca 2009      Archiwa Home Kontakt

Wydawca


Bogdan Fiedur
Bogdan Fiedur
 

 

zapisz Się Na Naszą listę


Proszę kliknąć na ten link aby dotrzeć do formularza gdzie można zapisać się na listę dystrybucyjną i w przyszłości otrzymywać biuletyn bezpośrednio od nas.

Aby zapisać się szybko bez wypełniania formularza, proszę wysłać E-mail bez żadnego tekstu poprzez kliknięcie tego linku.

 

 

Przyłącz się

Jeśli masz jakieś informacje dotyczące polskich wydarzeń i chciałbyś albo chciałabyś podzielić się nimi z naszymi czytelnikami, to prześlij je do nas. Mile widziane są wywiady, felietony, zdjęcia i poezja. Proszę informować nas o wszystkich wydarzeniach polonijnych.

 

 

Promuj polonię

Każdy z nas może się przyczynić do promowania Polonii w Winnipegu w bardzo prosty sposób.  Mój apel jest aby dodać dwie linie do waszej stopki (signature) aby zacząć promować Polonijne wydarzenia w Winnipegu kiedykolwiek wysyłamy maila.

Tutaj są instrukcj
e jak dodać stopkę używając Outlook Express.

Kli
knij Tools-->Options --> Signatures

Zaznacz poprzez kliknięcie
Checkbox gdzie pisze

Add signature to all outgoing messages


W pole gdzie jest napisane Edit Signature proszę wpisać.

Polonijny link Winnipegu
http://www.polishwinnipeg.com

albo

Polish Link for Winnipeg
http://www.polishwinnipeg.com


Po tym kliknij Apply

I to wszystko. Od tej pory będziemy promować polskie wydarzanie w Winnipegu automatycznie kiedy wyślemy maila do kogoś. Wszystkie programy mailowe mają taką opcję tzw. signature i sposób jej dodania będzie bardzo podobny do tego co opisałem dla Outlook Express

Polonijny Biuletyn Informacyjny w Winnipegu

Poza gniazdem. Wizerunki emigrantki polskiej w Kanadzie w XX wieku. Książka prof. Marii Anny Jarochowskiej.

INDEX

POZA  GNIAZDEM. WIZERUNKI  EMIGRANTKI  POLSKIEJ  W  KANADZIE  W  XX  WIEKU

CZĘŚĆ TRZECIA : W organizacji

Rozdział VI Ogniwo nr 1 - Toronto i południowe Ontario

Zalążek ośrodka polonijnego w Ontario powstawał w Toronto równocześnie z montrealskim. Ale charakter jego od początku był inny. Do Toronto i innych miast południowego Ontario zostało bowiem sprowadzonych w 1940-tym roku około 600 inżynierów i techników polskich , którzy przybyli tam jako specjaliści w różnych dziedzinach. Ich zadaniem było uzupełnienie brakującej kadry w powstających lub rozwijających się przemysłach na potrzeby wojny. Byli zatem widziani przez Kanadę jako ludzie, których wysokie kwalifikacje miały pomóc w wygraniu II wojny światowej oraz przyczynić się do rozwoju Kraju. Wszyscy mieli zapewnioną pracę, a w stosunku do innych imigrantów bardzo uprzywilejowane przyjęcie. Warunki II wojny światowej sprzyjały powstawaniu coraz to nowych miejsc pracy, na które zatrudnieni Polacy ściągali swoich kolegów - fachowców ze wszystkich stron świata. W ten sposób rosła grupa polskich fachowców, którzy odrazu wchodzili na poważne stanowiska w różnych przemysłach, a szczególnie w przemyśle lotniczym Kanady. W powstałym w ten sposób centrum polonijnym w Toronto zgrupowani byli ludzie dynamiczni i aktywni w produkcji w dziedzinach najbardziej popieranych przez rząd kanadyjski.

Po wojnie promieniowanie Toronto jako dynamicznego ośrodka przyciągało nadal DiPisów i zdemobilizowanych wojskowych. W rezultacie osiadła w południowym Ontario liczna średnia kadra oficerska, sporo żołnierzy z Polskiej Armii na Zachodzie, lotników z Wielkiej Brytanii a także żołnierzy AK z Powstania Warszawskiego. Bardzo wielu z nich było absolwentami wyższych studiów jeszcze z Polski. Większość nowo przybyłych była młodsza wiekiem aniżeli imigranci w tym czasie przybywający do Montrealu, miała mniej kompleksów na punkcie przegranej kampanii z września 1939 roku, ale nadal wyraźnie była bardzo antykomunistyczna.

Początkowa działalność organizacyjna Polonii ontaryjskiej szła w dwu kierunkach : tworzenia organizacji polonijnych oraz włączania się w społeczeństwo kanadyjskie. Obok najróżniejszych towarzystw, stowarzyszeń zwiazków, skrzydeł (dla byłych lotników), kółek, organizacji kombatanckich, aż po fundacje i stowarzyszenia zawodowe, wszystkie organizacje służyły przede wszystkim jako platforma kontaktów potrzebnych dla realizacji bieżących spraw imigranckich lub leżących na pograniczach wykonywanych zawodów.

Dzięki uprzywilejowanej pozycji jaką od czasu wojny cieszyło się wielu członków ontaryjskiej Polonii imigranci wojenni i powojenni byli postrzegani przez przedwojenną lokalną Polonię jako zawodowa elita budząca poszanowanie, tworząca nowe role models Polaków. Pozwalało to grupie wojennej i powojennej na znacznie większą otwartość wobec Starej Polonii i ułatwiało porozumienie między obu grupami. "Inżynierowie polscy" jak przyjęto nazywać pierwszą grupę Polaków przybyłą podczas wojny, używali także swoich umiejętności mediacyjnych w celu zmniejszania wpływów kanadyjskiej partii komunistycznej na postawę Starej Polonii i jej polsko-języcznych gazet. Wskutek tego zmalał udział Polaków w partii komunistycznej kanadyjskiej i np. jedno z największych wschodnio- kanadyjskich pism polonijnych - Związkowiec - pozbyło się zupełnie nacisków komunistycznych.

Do osiągnięć organizacyjnych torontońskiej Polonii należy powstanie w 1944 roku Kongresu Polonii Kanadyjskiej- jako centralnej organizacji zrzeszającej wszystkie organizacje polonijne w Kanadzie. KPK stał się oficjalnym reprezentantem interesów całej polskiej imigracji w Kanadzie wobec rządów federalnego i prowincjalnych. W ten sposób pierwszy raz w historii emigracji Polacy jako grupa etniczna uzyskali oficjalny głos w sprawach ich dotyczących, a przez to dostęp do udziału w dyskusjach, na różnych szczeblach administracji państwowej, o wewnętrznej polityce imigracyjnej.

W roku 1956 z inicjatywy Wiktora Turka powstał w Toronto afiliowany przy KPK , Kanadyjsko -Polski Instytut Badawczy. Celem jego było i nadal jest badanie bieżących spraw i problemów imigrantów. W ciągu lat badania te owocowały szeregiem publikacji będących po raz pierwszy prawdziwą spisaną dokumentacją polskiej imigracji w Kanadzie. Do roku 1990 Kanadyjsko-Polski Instytut Badawczy opublikował na ten temat 21 prac.

Wreszcie w 1966 roku, w ramach obchodów millenijnych chrztu Polski powstał w Toronto Fundusz Wieczysty Millenium Polski Chrześcijańskiej oddany pod opiekę kuratorom powołanym po dziewięciu z dwu grup : Kongresu Polonii Kanadyjskiej i Konferencji Polskich Księży Katolickich w Kanadzie. Cele funduszu są wyraźnie sprecyzowane i obejmują 3 dziedziny : popieranie studiów nad kulturą szczególnie polską narodową i religijną; zachęcanie i pomoc w studiach osobom polskiego pochodzenia; finansowanie i popieranie wydawnictw naukowych i literackich propagujących polska kulturę oraz popieranie polskich bibliotek. Fundusz ten jest niewątpliwie najbogatszym ze wszystkich polskich funduszy w Kanadzie. Obecnie na jego koncie znajdują się ponad 2 miliony dolarów, dzięki temu, że pomoc finansowa i stypendia pochodzą wyłącznie z odsetek od kapitału.

Początkowo kobiety we wszystkich tych instytucjach nie były licznie reprezentowane. Znajdowały się w biurach, w redakcjach, na stanowiskach pomocniczych, na których potrzebna była dokładność i dobra pamięć instytucjonalna. Z biegiem czasu zaczynały jednak awansować szczególnie w dziedzinach dotyczących polskiego szkolnictwa w Kanadzie oraz pracy w harcerstwie żeńskim, aż wreszcie doszły do najwyższych stanowisk. Już w ostatnich dekadach XX wieku kwestia wyboru prezesa lub przewodniczącego została oparta na kwalifikacjach a nie na rodzaju płci.

Dziś Polonia ontaryjska tworzy najliczniejszą grupą w Kanadzie i naturalne centum organizacyjne Polonii dla całego Kraju. W Toronto i Ottawie znajdują się przeważnie zarządy główne polonijnych organizacji, a kanadyjskie instytucje naukowe i specjalistyczne zatrudniają tam bardzo wielu Polaków. Odbiło sią to także na aktywności społecznej kobiet, które w Ontario znalazły dla siebie najrozmaitsze możliwości łączenia wyspecjalizowanej pracy zawodowej z działalnością społeczną w organizacjach polonijnych.

Idea Federacji Polek w Kanadzie jako ogólno kanadyjsko- polskiej organizacji kobiecej podzielonej na ogniwa odpowiadające poszczególnym miastom i propagującej kulturę polską również narodziła się w Toronto. Zaproponowała ją Jadwiga Dobrucka i niemal natychmiast została ona podjęta przez grupę torontońskich Polek z Marią Bieniasz na czele. Maria Bieniasz i Jadwiga Dobrudzka doskonale się uzupełniały. Obie były wielkimi społecznicami. Maria Bieniasz koncentrowała się przede wszystkim na pracy oświatowo kulturalnej a Jadwiga Dobrudzka dążyła do wykorzystania potencjału i energii polskich imigrantek dla zachowywania polskości wśród rosnących szeregów Polonii oraz utrzymywania i rozwijania kontaktów z lokalnymi organizacjami kanadyjskimi w celu upubliczniania kultury polskiej poza Polonią. Jadwiga Dobrucka pod koniec swego życia stworzyła fundusz na stypendia dla młodych i zdolnych Polaków i Polek.

Ogniwo nr 1 - Toronto powstało w r. 1953, a jego przewodniczącą została Maria Bieniasz, bardzo zasłużona w działalności szkolnictwa polskiego - założyła Związek Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie-, działała w harcerstwie polskim, w rozwoju Polskiego Instytutu Dziedzictwa Kaszub, Polsko-Kanadyjskim Komitecie Wydawniczym oraz Polsko-Kanadyjskim Towarzystwie Muzycznym.

W miarę jak zaczęło przybywać ogniw FPwK w różnych miastach Kanady pojawiła się potrzeba wyłonienia Zarządu Głównego, który mógłby koordynować współdziałanie poszczególnych ogniw, a także reprezentować Federację w Kongresie Polonii Kanadyjskiej. Postanowiono że Zarząd Główny będzie miał swoją siedzibę w Toronto. Przewodniczącą Zarządu została Jadwiga Dobrucka, a wśród jej współpracownic znalazły się Irena Berezowska i dr. Krystyna Zurowska (obie kolejno obejmowały przewodnictwo w Zarządzie Głównym FPwK ) . W ten sposób od roku 1956 centrum decyzyjne FPwK znalazło się również w Toronto. Naturalną konsekwencją było także umieszczenie redakcji Informatora FPwK w London niedaleko Toronto. Informator FPwK jest zaplanowany jako oficjalny organ federacji, który ma dwa razy do roku podawać krótkie sprawozdania z działalności poszczególnych Ogniw oraz dorocznych zebrań wszystkich Ogniw, spraw związanych ze współpracą z organizacjami kanadyjskimi lub nawet międzynarodowymi, ważniejszych osiągnięć oraz odznaczeń nadanych członkiniom federacji. Jak dotąd ta publikacja wydała 175 numerów.Redaktorem Informatora jest Jolanta Pawluk , która jest równocześnie prezes Ogniwa nr 2 - London˛

W latach dziewięćdziesiątych ub. stulecia przewodniczącą Zarządu Głównego FPwK była Iwona Bogorya-Buczkowska, podwójny doktor anglistyki oraz planowania strategicznego, dziekan i wice -prezes Canadian School of Management w Toronto. Iwona Bogorya-Buczkowska przybyła do Kanady w 1968 roku i reprezentuje wśród polskich imigrantek rzadki przykład połączenia teoretyka o wyraźnym profilu akademickim z praktykiem służącym programami i radami klientom poszukującym pomocy w zakresie organizacji. W ciągu swojej kanadyjskiej kariery wykładała na York University w Toronto oraz IMCB Buckingham w Anglii, a obecnie wykłada w Atkinson College i Ryerson Polytechnical Institute. Równocześnie posiada swoją własną firmę konsultacyjną Bogorya Consulting Co, w której znajduje praktyczne rozwiązania organizacyjne i specjalizuje się w szkoleniu kadr menedżerskich[257]. W roku 2002 za osiągnięcia w dziedzinie rozwiązań organizacyjnych w Kanadzie i w W. Brytanii otrzymała medal 50-lecia Koronacji Królowej Elżbiety II a w roku 2003 od rządu RP Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski " Polonia Restituta". W roku 2002 Iwona Bogorya-Buczkowska została wybrana na stanowisko dyrektora Rady do Spraw Etnokulturalnych Director Canadian Ethnocultural Council w Ottawie.

Prace Zarządu Głównego FPwK koncentrowały się na popieraniu i umacnianiu struktury FPwK, a w związku z nadchodzącą rocznicą 45-lecia FPwK Zarząd Główny i Ogniwo nr. 1 -Toronto przy pomocy Teresy Zaranek przygotowywał dokumenty, zdjęcia i pamiątki dotyczące FPwK w celu konstruowania na video historii tej organizacji. Ponadto pracowano przy nawiązywaniu kontaktów z różnymi organizacjami polonijnymi na całym świecie z zamiarem wznowienia działalności Światowego Zjednoczenia Polek w Wolnym Świecie. Dzięki temu Federacja została zaproszona do programu TV Polonia na Forum Polonijne w Polsce, Była to świetna reklama dla Federacji i dla naszych przyszłych planów powiedziała w roku 2002 przewodnicząca FPwK Anna Szufnara. Dodać należy, że już w 1992 roku w Krakowie przekazano mandat przewodniczenia Światowemu Zjednoczeniu Polek Federacji Polek w Kanadzie i jej ówczesnej przewodniczącej Alinie Kozłowskiej-Kennedy. Obecnie Zarząd Główny FPwK pracuje nad przygotowaniami do IV-go Światowego Zjazdu Zjednoczenia Polek. Pierwszym zadaniem w tej dziedzinie było utworzenie ośrodka internetowego, który mógł by koordynować informacje o imprezach kulturalnych, konferencjach, stypendiach i grantach a nawet o możliwości pracy. Planuje się także przedstawianie sylwetek osób polskiego pochodzenia oraz pomocy młodzieży polonijnej w dziedzinach sztuki, nauki i biznesu.

Anna Szufnara obecna przewodnicząca Zarządu Głównego FPwK podkreśliła wielką i długoletnią pracę społeczną Anny Ujejskiej- Ejbich, Ireny Kremblowskiej, Aliny Kennedy, Anny Norton- Nowakowskiej i Iwony Bogoryi-Buczkowskiej , które - jak powiedziała - "wychowały " ją do pracy społecznej i bez których życzliwości nie byłaby w Federacji[258]

FPwK Ogniwo nr 1 -Toronto zawsze kładło wielki nacisk na znaczenie imprez kulturalnych dla życia Polonii torontońskiej. Kobiety zrzeszone w nim brały udział w organizowaniu niemal wszystkich imprez kulturalnych o charakterze literackim, rozrywkowym i oświatowym, teatrzyków, "Wieczorów" i imprez sprowadzanych z Polski. Maria Bieniasz, pierwsza przewodnicząca FPwK stale dążyła do współpracy między pokoleniami imigrantów przybywających w kolejnych falach imigracji. Zależało jej, aby w każdą działalność FPwK, a także innych organizacji społecznych, wciągana była młodzież polonijna oraz nowo przybywający. Dzięki jej osobistym umiejętnościom i dyplomacji Polonia torontońska znana była z między pokoleniowej zgody. A FPwK Ogniwo nr 1 w latach 80tych dwukrotnie była publicznie chwalone za harmonijną współpracę pomiędzy starszym i młodszym pokoleniem imigrantów przybyłych z Polski, lub drugim pokoleniem urodzonym już w Kanadzie.[259]

W listopadzie 2002 roku Konsul Generalny dr. Jacek Junosza - Kisielewski za utrzymywanie pamięci o polskich ofiarach Katynia wręczył wice przewodniczącej Federacji, Marii Kaszubie wysokie odznaczenie państwowe, bowiem jeszcze w ub. stuleciu założyła ona w Toronto Stowarzyszenie Rodzin Katyńskich. Została ona także wyróżniona nagrodami Toronto Millenium za obywatelską postawę i bezinteresowne zaangażowanie się w poprawę środowiska. Elżbieta Bożena Sawczyńska-Ganczarczyk, długoletnia działaczka FPwK została odznaczona dyplomem i odznaką In Recognition of Volunteer Service przez Ontario Ministry of Citizenship i Ontario Ministry of Culture and Communication.

Do grona zasłużonych działaczek społecznych w południowym Ontario należą także Zofia Pokusa i Janina Pawlik członkinie Ogniwa nr 2 - London. Zofia Pokusa otrzymała za wieloletnią działalność na rzecz Polski i Polonii Złoty Krzyż Zasługi RP a Janina Pawlik dostała dwa odznaczenia Outstanding Achievement Award for Volunteerism in Ontario oraz Mazor's recognition of Special Londoners..

Prowincja Ontario miała w końcu ub. wieku 7 działających Ogniw FPwK. Drugim najstarszym po Toronto jest Ogniwo nr 2 London. Jego obecną przewodniczącą jest Jolanta Pawluk. Z jej sprawozdania za rok 2002 wynika, że działalność Ogniwa kontynuuje przede wszystkim pomoc charytatywną i dotacje w Kanadzie i w Polsce, a głównym źródłem dochodów są dwa bazary których podstawą jest własna produkcja wypieków. Dotacje obejmują miejscowe organizacje polonijne jak harcerstwo lub zespół folklorystyczny a także London Battered Women oraz Canadian Council of Women, London Chapter.

Poza Kanadą Ogniwo nr 2 finansuje obiady dla jednaj ze szkół we Wrocławiu, wspomaga Dom chłopców w Częstochowie oraz wysyła pomoc polskim dzieciom na Białorusi. Członkinie nie zapominają także o pomocy ofiarom trzęsienia ziemi w El Salwador i w Dżmnagarze w Indii.

Ogniwo nr 15 - Mississauga ma podobne cele. Obecnie jego przewodniczącą jest Bożena Fogel, a oddelegowane do Zarządu KPK, Okręg Mississauga są Elżbieta Wolska i Maria Stoch. Biorą one udział w Komisji Charytatywnej utworzonej przy tym Okręgu KPK specjalizującej się w wysyłce sprzętu medycznego do Polski. W Polsce Ogniwo nr 15 opiekuje się Domem Małego Dziecka w Stargardzie Szczecińskim i Domem Małego Dziecka w Mostach koło Szczecina. Dla zdobycia funduszy na te cele zorganizowano wycieczkę do Lichenia i Częstochowy, ale mimo, że wycieczka się udała nie dała oczekiwanych zysków.

Ogniwo nr 18 - Hamilton , którego przewodniczącą jest Katarzyna Grandwilewska, bieże udział w zbieraniu funduszy na budowę domu seniora, Maria Curie-Skłodowska Seniors Lodge. Działalność tego Ogniwa skupia się już od wielu lat na pomocy sierotom polskim w byłym Związku Radzieckim a szczególnie na Ukrainie. Poza tym członkinie działają na polu imprez kulturalno-oświatowych. Katarzyna Grandwilewska, przewodnicząca Ogniwa nr. 18 jest bardzo aktywna w rozwijaniu kontaktów z Polonią Swiata oraz dba o udział finansowy w akcjach polonijnych w południowo zachodnium Ontario, między innymi przygotowuje fundusze na lektorat języka polskiego na McMaster University

W Etobikcoke Ogniwo FPwK, nr 17 działające od kilku lat przyjęło jako swoją maksymę łączenie miłych, przyjacielskich kontaktów z pracą dla innych. Jego głównym źródłem dochodów są tradycyjne zabawy andrzejkowe, czasami urządzony bankiet lub walk-a-thons połączone z mini-aukcjami. Zdobyte dochody służą głównie wspieraniu dzieci niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo z Ośrodka "Nadzieja" w Nowym Sączu. Oprócz tego Ogniwo to włącza się do programu "Dar polskich serc" i "Uratować życie" działających na Ukrainie i Białorusi.

Dzięki bliskim powiązaniom FPwK i Kongresu Polonii Kanadyjskiej w miarę upływających lat działaczki FPwK często wchodziły do władz KPK. Ostatnio przez jedną kadencję prezeską KPK była Elżbieta Rogacka.

Poza działalnością w Ogniwach Polki w Ontario są często aktywne w dziedzinach ich własnych umiejątności i talentów. Takim przykładem powiązania pracy społecznej z własną twórczością artystyczną jest Genowefa Staroń, członkini FPwK, ale także malarka i gobeliniarką

Z ramienia FPwK w programie "Pomoc Polsce " w 1981 r Genowefa "Nuta" Staroń zainicjowała i zorganizowała licytację dzieł sztuki darowanych przez polskich artystów oraz Kanadyjczyków. Zebrane w ten sposób fundusze zostały zużyte na pomoc społeczeństwu polskiemu podczas stanu wojennego. Trzy lata wcześniej w 1978 r. Nuta Staroń reprezentowała Zarząd Główny KPK na Wystawie Polskich Plastyków , zorganizowanej z okazji Światowego Zjazdu Polonii Wolnego Świata w Toronto. Jej autorstwa jest także plakat i katalog wystawy Polonia Art '78- Polonia of Tomorrow, a w roku 1984 za zachętą organizatorów przyjmowania Papieża Jana Pawła II w Toronto ofiarowała mu jeden ze swych gobelinów nawiązujący do stanu wojennego w Polsce, zatytułowany Modlitwa Ziemi.
 

 
INDEXCopyright © Polonijny Link Winnipegu
Kopiowanie w całości jest dozwolone bez zgody redakcji pod warunkiem nie dokonywania zmian w dokumencie.

23-845 Dakota Street, Suite 332
Winnipeg, Manitoba
R2M 5M3
Canada
Phone: (204)254-7228
Toll Free US and Canada: 1-866-254-7228